Idcollege-welzijn.jouwweb.nl
Home » Onderwijsassistent (OPOZ) » Programma eerstkomende bijeenkomst

Woensdag 19 september 2018

 

 

OPOZ -groep
Woensdag 19 september 2018

08.30-10.00 uur
1. Opstartrondje
Hoe hebben de studenten de afgelopen week ervaren?
- Stagerondje
- Vragenrondje

2. Programma van de dag bespreken

3. ALA

- POP bespreken en ‘fine-tunen’
- Bespreken opdracht vorige week (Functieomschrijving, 3 vacatures en vergelijking)

Als je na de diploma gaat solliciteren op een vacature Pedagogisch Medewerker, dien je goed op de hoogte te zijn wat de functie eisen zijn die gesteld worden.

1. Maak een taak en functieomschrijving voor een Pedagogisch Medewerker niveau 4. (raadpleeg hiervoor de CAO Onderwijsassistent, zoek hierin het profiel, gebruik dit bij de functie en profielomschrijving.)
2. Zoek 3 recente vacatures voor Pedagogisch Medewerker niveau 4 op, voor werken op een basisschool, BSO of IKC.
3. Welke eisen aan kennis, houding en vaardigheden worden er gesteld in de vacature? Noem per onderdeel 3 punten.
4. Maak een vergelijking n.a.v. je functieomschrijving en de eisen in de vacature. Beschrijf de verschillen en overeenkomsten.
5. Schrijf n.a.v. een van de vacatures een sollicitatiebrief. Beschrijf in deze brief een concreet voorbeeld van je eigen functioneren wat betreft kennis, houding en vaardigheden als toekomstig Pedagogisch Medewerker. Laat deze brief controleren door je docent Nederlands.

 

 

 

 

- Uitleg volgende opdracht en alvast mee aan de slag

Schoolopdracht 2 Onderzoek vakliteratuur
Om je deskundigheid op peil te houden is een van de mogelijkheden gebruik te maken van vakliteratuur. Dit kunnen artikelen uit tijdschriften, boeken, kranten, maar ook van websites zijn.

1. Onderzoek welke vaktijdschriften er voor het basis-/primair onderwijs zijn.
2. Welke vakliteratuur wordt er op je BPV plek gelezen?
3. Lees online een vaktijdschrift en beschrijf in één A4 de inhoud + jouw mening.
4. Zoek op de site van de rijksoverheid naar kwaliteitseisen onderwijsassistent, lees dit globaal door.
Opdracht recente artikelen
- Zoek drie recente artikelen over actuele maatschappelijke, vakinhoudelijke en technologische ontwikkelingen (onderwerpen) in het basisonderwijs, één uit een vaktijdschrift, één uit een krant en één van de site Rijksoverheid.
- Noteer per artikel drie inzichten die je hebt gekregen en leg uit waarom.
- Noem minimaal twee onderdelen die je met collega’s zou kunnen delen over de onderwerpen.
Inleveren:
- Opsomming vaktijdschriften
- Opsomming vaktijdschriften BPV
- 3 artikelen over actuele ontwikkelingen (maatschappelijk, technologisch en vakinhoudelijk)
- 3 inzichten per artikel
- 2 onderdelen die je deelt met collega’s.

10.15 – 12.15 uur

5. Algemene didactiek van Gelder (Tammo)


6. Leerlingvolgsysteem (Gonnie)
1. Opdracht vorige week bespreken
Onderwijsstelstel
2. Les 2 Powerpoint
3. Opdracht geven (21-th century skills)

 

 

 

 


7. Bij tijd over Taal-/rekendidactiek

1. Opdracht vorige week bespreken (methodes)
2. Tips op blz 120 bespreken
3. Start boekje groep 3
4. Opdracht voor volgende week bespreken

8. Voorbereiding op de middag
Deskundigheid en kwaliteit


13.00-15.00 uur
Gastles en evalueren

9. Logboeken maken
(let op! Einde van de periode inspanningsformulier)