Idcollege-welzijn.jouwweb.nl

NLD

Esculaap4.svg     Neem het voorbehoud bij medische informatie in acht.
Raadpleeg bij gezondheidsklachten een arts.

Een niet-verbale leerstoornis (soms ook NLD naar de Engelse benaming non-verbal learning disorder) is eenneuropsychologische aandoening, een leerstoornis die in de jaren 70 voor het eerst werd beschreven door de Canadees Byron Rourke. De stoornis levert vooral problemen op in de non-verbale communicatie, en ook op verschillende andere gebieden. Het opmerkelijke van deze aandoening is dat leerproblemen zich voornamelijk voordoen op non-verbaal gebied (functies van de rechterhersenhelft). De persoonlijkheden van mensen met NLD kunnen erg verschillen. De oorzaak is soms mogelijk gelegen in beschadiging of disfuncties van de witte stof in de rechterhersenhelft[bron?]. Voor veel psychiaters is deze neuropsychologische diagnose niet zinvol, omdat deze als werkmodel niet is opgenomen in de officiële handboeken. De diagnose kan in plaats daarvan een specifieke leerstoornis zijn, een combinatie van leerstoornissen of in geval van zwaardere sociale problemen autismeatypisch autisme of het syndroom van Asperger.

NLD is een neuropsychologische diagnose, waarbij het specifieke profiel van vaardigheden en tekorten door middel van neuropsychologisch onderzoek wordt vastgesteld. In het voortraject van het neuropsychologisch onderzoek is het van belang inzicht te hebben in de didactische ontwikkeling, naast een beeld van de structuur van de intelligentie en persoonlijkheidsontwikkeling.

Inhoud

 [verbergen]

[bewerken]Probleemgebieden

[bewerken]Non-verbale communicatie

Mensen met NLD begrijpen niet-verbale informatie -als ze die al oppakken- vaak verkeerd. Op andere momenten begrijpen zij die goed, maar weten zij niet juist te reageren, waardoor contacten leggen en onderhouden bemoeilijkt wordt. Oogcontact maken is voor sommige mensen met NLD erg moeilijk. Ze voelen zich niet op hun gemak, of ze vergeten het gewoon. Ook aangeraakt worden kan voor sommigen problemen geven. Emoties van anderen herkennen en die van zichzelf uiten levert vaak vele problemen op. Doordat ze hun eigen emoties niet goed kunnen uiten kan het zijn dat er fikse verwarring voorkomt.

[bewerken]Verbale communicatie

Mensen met NLD hebben vaak de neiging om in "cocktail-speech" te vervallen, dat wil zeggen, heel veel en heel snel praten. Dit doen zij vooral wanneer ze geen overzicht meer hebben, ze proberen dan grip te krijgen door te praten. Ook praten zij vaak monotoon en merken ze ook bij anderen nuances niet op in het taalgebruik. Mensen met NLD zijn sterk in verbale communicatie, zij moeten het dan ook vooral hebben van verbale informatie. Als er te veel prikkels binnenkomen (zoals visuele) kan dat leiden tot verwarring. De boodschap komt dan niet goed door, en hierdoor ontstaan er vaak misverstanden. Sommige mensen met NLD nemen nauwelijks visuele informatie waar.

[bewerken]Rekenen en ruimtelijk inzicht

Rekenen en wiskunde kunnen erg lastig zijn voor mensen met NLD, en vaak hebben ze problemen met ruimtelijk inzicht. Voorbeelden waar moeilijkheden kunnen optreden zijn:

 • het herkennen van gezichten
 • het houden van een goed overzicht in een drukke omgeving
 • de weg vinden
 • bij wiskunde: het verwarren van X-as en de Y-as
 • topografie: naam en locatie van gebieden onthouden
 • kaartlezen, of een route weten te onthouden. Bij mensen met NLD moet je dan ook herhaald de weg wijzen en herkenningspunten geven.
 • de snelheid van een auto inschatten bij het oversteken

[bewerken]Motoriek

Motorisch gezien zijn mensen met NLD zwak. Dit kan zich uiten in: laat lopen, soms houterig lopen of rennen. Ze hebben soms ook moeite om hun evenwicht te houden en niet tegen dingen aan te lopen (doordat ze bijvoorbeeld een afstand verkeerd inschatten). Ook de fijne motoriek ontwikkelt zich afwijkend. Voorbeelden hiervan zijn: vooral in het begin moeite hebben met schrijven, een hekel hebben aan tekenen en veters niet kunnen strikken. NLD'ers komen bij andere mensen dan ook vaak over als 'onhandig' en/of 'houterig'.

[bewerken]Faalangst

Mensen met NLD zijn, meer dan anderen, faalangstig. Ze kunnen vaak hun situatie niet overzien, hebben het idee dat ze te veel tegelijk moeten doen, en weten dan niet meer waar te beginnen. Daardoor kunnen ze stagneren, en doen vervolgens niets meer. Soms ook proberen ze alles tegelijk te doen en maken niets af. Dit leidt soms tot frustratie of zelfs tot agressief gedrag. Dit wordt ook bevorderd doordat ze overzicht missen; ze ervaren de wereld om zich heen als een chaos, de handelingen die ze moeten verrichten ook en zo ontstaat heel snel een verlammend gevoel van onmacht. Onhandigheid bij het uitvoeren van taken roept veel kritiek op van leraren en op de werkvloer. Zo wordt de faalangst nog flink versterkt.

[bewerken]Behandeling

Soms worden antidepressiva voorgeschreven, maar een effect daarvan is niet wetenschappelijk bewezen. Met visolie zouden goede resultaten worden geboekt[bron?]. Veel personen met NLD kampen ook met een chronische vermoeidheid door de constante chaos die ze rondom zich ervaren. Medicatie zoals Rilatine of Concerta kan sommigen helpen om meer grip te krijgen op de wereld[bron?]. Indien die medicatie aanslaat, heeft dit ook een positieve psychologische weerslag op de NLD-er. Plots ervaart de persoon in kwestie dat er wel mogelijkheden zijn en wordt de vicieuze cirkel van faalangst doorbroken. Toch is voor iedere NLD-er eventuele medicamenteuze behandeling een kwestie van trial en error. De meeste personen die net gediagnosticeerd zijn met NLD, hebben baat bij gespecialiseerde psychologische of orthopedagogische ondersteuning[bron?]. Ze krijgen dan meer zicht op wat goed is, maar ook wat fout is en hoe ze daar constructief verandering in kunnen brengen.

[bewerken]Benadering

NLD is niet te genezen. Veel hangt af van de wijze waarop de patiënt wordt benaderd. Hierbij kan worden gedacht aan:

 1. Het geven van verbale (en dus uitsluitend verbale) instructies bij alles wat aangeleerd moet worden.
 2. Het zoveel mogelijk zoeken van positieve interactie.
 3. Het hebben van aandacht voor wat de persoon doet in plaats van voor uitsluitend wat hij/zij zegt, met name om te voorkomen dat de patiënt overschat en overvraagd wordt
 4. Het bieden van structuur in dagelijkse dingen
 5. Het voorbereiden op nieuwe dingen en situaties.
 6. Het creëren van een rustige omgeving
 7. Herhaald zeggen wat wel of niet mag. Het kost relatief veel tijd voordat de patiënt zich aan regels houdt. Realiseer je tegelijk dat een kind met NLD zich niet met opzet niet aan de regels houdt; het wordt overspoeld door een onduidelijke wirwar van (ook praktische!) informatie. Steeds boos worden versterkt het gevoel van falen. Aanmoedigen en het kind op zijn gemak stellen moet gecombineerd worden met steeds weer in stapjes duidelijk aangeven wat je verwacht - het kind overziet en begrijpt dit vaak niet.
 8. Voorkomen van symbolisch taalgebruik, zoals geef mij je hand. NLD'ers zullen dit letterlijk opvatten.
 9. Aanbieden van erg gestructureerde cursussen met genoeg plaats tussen elk stuk en duidelijke nummering, titels en ondertitels.
 10. Oppassen voor sarcasme. Patiënten nemen dit vaak serieus.

[bewerken]Dagelijks leven

Het dagelijks leven kan voor veel mensen met NLD milde tot zware problemen opleveren. De trein nemen, de juiste bus nemen, jezelf redden in een nieuwe omgeving, het zijn allemaal erg stresserende ervaringen voor een NLD'er. Sommigen leren zelf goed omgaan met hun beperkingen, anderen hebben hiervoor hulp nodig. (Bijvoorbeeld bepaalde technieken aanleren.)

[bewerken]NLD en Asperger

Er bestaan sterke overeenkomsten tussen de symptomen van NLD en het syndroom van Asperger. Een aantal onderzoekers meent dat ze in wezen hetzelfde verschijnsel betreffen, maar dan van verschillende kanten bekeken (gedragskundig en neuropsychologisch). Byron Rourke, een van de belangrijkste onderzoekers van NLD, stelt dat vrijwel alle Aspergers aan de criteria voor NLD voldoen [1], een onderzoek van de Yale-universiteit komt tot tachtig procent.[2]. Ook later onderzoek bevestigde de sterke overeenkomsten in neuropsychologische profielen. [3]

Rourke vond overigens geen NLD-profielen bij autisten[4] (onderzocht werden autisten met een normale intelligentie) en concludeerde dat autisme en Asperger geen deel uitmaken van hetzelfde spectrum. [1]

[bewerken]Kritische opmerking

De kenmerken van niet-verbale leerstoornissen worden in de literatuur vaak toegeschreven aan andere stoornissen zoals de sociaal-emotionele leerstoornis en rechterhemisfeerdeficit (Peter Vermeulen in 'Beter vroeg dan laat en beter laat dan nooit') of de visuo-spatiële leerstoornis (Herbert Roeyers, prof. UGent) of visuo-spatiële dyscalculie. NLD zal niet worden opgenomen in de DSM-V-code, omdat de DSM V psychiatrische diagnoses betreft. NLD is een neuro(psycho-)logische term.

[bewerken]